Tietosuojaseloste

 

 

Tietosuojaseloste Laatimispäivä 18.5.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§ 

1.1. Rekisterinpitäjä
Prim-Aita Oy Hovinsalontie 20, 82380 Tolosenmäki
1.2. Rekisteriasioista vastaava
Prim-Aita Oy
y-tunnus: 1643444-4
Hovinsalontie 20
82380 Tolosenmäki
SUOMI/ FINLAND

1.3. Rekisterin nimi
Prim-aita.fi verkkokaupan käyttäjä-
ja asiakasrekisteri. 

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Prim-aita.fi, Prim-Aita Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin ja yrityksen asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi ja laskutuksen hoitamiseksi.
1.5. Rekisterin tietosisältö
Prim-aita.fi, Prim-Aita Oy:n verkkokaupan käyttäjärekist
eriin ja yrityksen asiakasrekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, osoite, puhelin, sähköposti,Y-tunnus.
1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Prim-aita.Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ja asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai tavaratilausta tehdessään
.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten luottotietorekisterit. Rekisterin perustietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.
1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei käytä käyttäja- ja asiakasrekisterin tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Prim-Aita Oy:n verkkokaupan käyttäjä- ja asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin ATK:n avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
1.9. Rekisteröidyn tarkastus- ja poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa asiakas- ja käyttäjärekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen, kirjanpidollinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
1.10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.